Logga

Skolgatan

Fyra lågenergihus med sammanlagt 16 hyresbostäder på en av de sista tomterna i Smögens tätort. Husen ligger mitt inne i ett kvarter med äldre bebyggelse. Tre av byggnaderna bildar en gemensam gård i kvarterets mitt, medan det fjärde ansluter till raden av hus utmed Skolgatan.

Byggnadernas behov av köpt energi har minimerats med hjälp av välisolerade väggar, fönster och dörrar. Värmeväxlare tar tillvara värmen i inomhusluften för att värma den inkommande luften. Solfångare på taken producerar varmvatten.

Beställare: Sotenäsbostäder AB