Logga

Dataskyddspolicy

Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR måste företag som behandlar personuppgifter informera sina kunder och webbplatsbesökare om hur de hanterar personuppgifter. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi på Efem arkitektkontor samlar in och använder personuppgifter avseende kunder vi ingår avtal med och andra intressenter som kontaktar oss eller använder vår webbplats.
 
Hur och varför samlar vi in personuppgifter?
Alla företag som har kunder eller anställda behandlar personuppgifter och är därför personuppgiftsansvarigt enligt GDPR. För att vi ska kunna erbjuda och utföra våra tjänster behöver vissa personuppgifter om våra kunder behandlas.

Personuppgifter kan samlas in när du t ex kontaktar oss med en förfrågan eller en ansökan, eller i samband med att vi ingår ett avtal med dig som kund. 

Personuppgifter som lämnas i samband med exempelvis ansökningar eller förfrågningar om jobb används för att få kontakt med dig för det ändamålet.

Vi kan även samla in personuppgifter för andra ändamål, exempelvis marknadsföring.

På vår webbplats använder vi cookies för statistikändamål och för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Vi samlar inte in personligt identifierbar data via webbplatsen.
 
Vilken information samlar vi in?
Observera att vi inte nödvändigtvis samlar in alla nedanstående uppgifter, utan endast de som behövs för ändamålet.
 
Person- och kontaktinformation
Uppgifter som kan samlas in om kunder och jobbsökande är t ex namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress (för kunder) alternativt hemadress (för ansökningar), mailadress och telefonnummer.
 
I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. Är du företagskund samlar vi inte in andra personuppgifter än de som behövs för att ingå ett avtal, som ditt namn, kontaktuppgifter och din position i företaget. Är du privatperson/har enskild firma kan vi behöva behandla ditt personnummer i samband med avtal för att ta del av finansiell information.
 
Om du söker jobb hos oss, tänk på att vi inte har behov av att veta ditt personnummer förrän det är dags att skriva anställningsavtal.
 
Finansiell information
I samband med avtal kan vi begära offentliga upplysningar om t ex krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 
Enhetsinformation
Cookies används bl.a. för att förbättra tillgången till webbplatsen och för besöksstatistik. Vi samlar inte in personligt identifierbar information om besökare på vår webbplats.
 
Vilken laglig grund har vi att behandla uppgifterna?
För att få samla in personuppgifter krävs en laglig grund för insamlandet. Information som du ger oss eller som vi samlar in om dig kan vara nödvändig att behandla för att tillhandahålla de tjänster du begärt, för att ingå ett avtal och uppfylla vårt kontrakt gentemot dig, eller för att följa tillämplig lagstiftning som lagen om penningtvätt eller bokföringslagen.
 
Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att informera dig om tjänster, produkter eller arrangemang som vi erbjuder och som vi tror kan vara av intresse för dig. Laglig grund för sådan användning är ett berättigat intresse av att få marknadsföra våra tjänster. Du har alltid möjlighet att avregistrera dig eller på annat sätt avböja marknadsföring från oss.
 
Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.
 
Vilka delar vi uppgifterna med?
För att ha möjlighet att utföra våra åtaganden gentemot kunder och andra intressenter kan vi komma att överföra eller dela uppgifter med tredje part, såsom leverantörer. Vi överför inte dina personuppgifter till annan tredje part än betrodda samarbetspartners som hjälper oss att driva vår verksamhet, exempelvis IT-stöd och bokföring. Mellan oss och de leverantörerna finns personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar att uppgifterna hanteras säkert och konfidentiellt.
 
Vi delar även information till myndigheter som vi är skyldiga att dela uppgifter med enligt lag. Dessa myndigheter är självständigt personuppgiftsansvariga.
 
Var behandlar vi dina uppgifter?
Vi strävar efter att behandla alla uppgifter inom EU/EES. Vi kan dock även använda oss av molntjänster som hanterar data utanför EU/EES. Dessa aktörer använder standardiserade modellklausuler för dataöverföring, som utfärdats av EU-kommissionen och som garanterar skyddsnivå som inom EU/EES.
 
Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för det specifika ändamålet. Vi har utarbetat riktlinjer för gallring för att säkerställa att uppgifter inte sparas längre än nödvändigt. Hur lång lagringstiden blir varierar beroende på ändamålet med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet. Vissa uppgifter i bokföringen behöver p g a lagstiftning sparas minst sju år, medan vissa uppgifter måste sparas i tio år till följd av avtalad ansvarstid i uppdrag.
 
Personuppgifter som lämnas i samband med ansökningar eller förfrågningar om jobb och liknande används för att få kontakt med dig för det ändamålet och raderas efter tre månader. Om vi är intresserade av att behålla dina uppgifter för framtiden kontaktar vi dig och ber om ditt samtycke.
 
Hur skyddas dina uppgifter?
Vi gör allt vi kan för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.
 
Vilka är dina rättigheter som registrerad?
Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig i vårt register, få felaktiga data rättade eller få uppgifter raderade. Det kan dock finnas legala skyldigheter, framför allt bokförings- och skattelagstiftning, som hindrar oss från att radera vissa uppgifter.
 
Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på www.datainspektionen.se.

Personuppgiftsansvarig
Efem arkitektkontor AB (org.nr. 556181-7759) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom företaget, inklusive vår webbplats.

Adress:
Efem arkitektkontor AB
Norra Allégatan 1
413 01 Göteborg

Kontaktinformation
Har du frågor om vårt integritets- och dataskydd, kontakta Petter Rydsjö.
E-post: petter.rydsjo@efemarkitektkontor.se
Telefon: 031 - 743 80 38